Syamil Al-Qur'an The Miracle

"Alamilah Penghayatan
Bacaan Al-Qur'an Secara Menyeluruh"


Memperkenalkan Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 Dalam 1

1. AL-QUR'AN TERJEMAH PER KATA
Syamil Al-Qur'an Terjemah Per Kata memparkan erti dalam bahasa untuk setiap perkataan dalam Al-Qur'an yang diletakkan betul-betul di bawah perkataan arab tersebut. Ia berfungsi sebagai Al-Qur'an tarbiyyah, membantu anda memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an, membimbing anda untuk belajar bahasa Al-Qur'an dan memudahkan anda menguasai bahasa Al-Qur'an.
Kelebihan yang akan anda prolehi ialah anda akan cepat memahami erti-erti ayat demi ayat yang sedang dibaca walaupun anda tidak membaca terjemahannya secara langsung. Ini kerana di dalam Al-Qur'an terdapat banyak perkataan yang berulang-ulang.
Selain itu, Al-Qur'an per Kata dilengkapi dengan pewarnaan tajwid yang memudahkan anda memahami ilmu tajwid melalui warna-warna tersebut. 2. PENTERJEMAHAAN JABATAN AGAMA                               
Terjemahan Al-Qur'an ini adalah versi terbaru yang rasmi daripada Jabatan Agama RI yang merupakan rujukan utama penterjemahaan utama Al-Qur'an. Penterjemahan ini dinilai secara teliti dan cermat oleh Kumpulan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dimulakan pada tahun 2004. Terjemahan ini memberikan kemudahan bagi anda untuk memahami maksud setiap ayat yang anda baca.

3. TAJWID MENGGUNAKAN SISTEM QUANTUM READING QUR'AN

Metod pewarnaan tajwid yang digunakan oleh Syamil Al-Qur'an merupakan metod yang praktikal dan sistematik. Hal ini kerana:
1. Menggunakan Khat Resam Uthmani, yang bagus dan rapi, dan telah disesuaikan mengikut piawai Jabatan Agama RI.
2. Pewarnaan tajwid hanya menggunakan 4 warna iaitu biru, merah, hijau, dan hitam.
3. Setiap warna mempunyai fungsi yang berbeza yang dapat membantu anda membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara tartil dan betul.
4. Dengan kesekataan warna tersebut, ia memudahkan dalam pembacaan yang sesuai dengan ilmu tajwid.
5. Pewarnaan tajwid tersebut menggunakan prinsip-prinsip Quantum Learning.

4. PANDUAN HUKUM TAJWID                

Panduan hukum tajwid ini diletakkan pada setiap halaman.
Tujuannya untuk mempermudahkan anda melihat kembali aturan tajwid Quantum Reading Qur'an, sehingga anda dapat membaca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan contoh yang diamalkan Rasulullah sallallahu 'alaihi wassalam.

5. VIDEO TUTORIAL SISTEM QRQ

Quantum Reading Qur'an (QRQ) merupakan sebuah metod pembelajaran Al-Qur'an yang paling praktikal pada masa kini.
Metod ini sangat membantu dan memudahkan anda dalam membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil dan betul.
Di dalam VCD QRQ ini, anda akan temui 3 hal utama iaitu:
1. Bagaimana caranya agar anda boleh mengamalkan pembacaan mad dan ghunnah secara konsisten.
2. Bagaimana caranya anda boleh fasih dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, sesuai dengan makharijul khuruf.
3. Bagaimana caranya agar anda boleh menguasai dan mampu melafazkan ayat-ayat gharibah (ayat-ayat langka) secara baik dan betul.

6. TAFSIR AL-MUYASSAR

Tafsir Al-Muyassar diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami, dengan karekteristik seperti berikut:
1. Menggunakan penafsiran bil ma'sur dengan memilih riwayat yang sahih.
2. Memilih perkataan dan bahasa yang praktikal serta mudah difahami.
3. Padat dan ringkas serta tidak ada pengulangan bahasan.
4. Merujuk kepada qira'ah Hafs bin Asim.
5. Tanpa menampakkan perbezaan qira'ah dan juga perbezaan struktur bahasa (I'rab).
6. Membiarkan kata-kata baku yang tidak dapat diterjemahkan.
7. Menunjukkan kaitan kandungan ayat-ayat dengan peraturan dan hukum keislaman.

7. ASBABBUNNUZUL                                           

Penyusunan Asbabunnuzul dalam setiap lembaran Mushaf Uthmani ini mencakupi perkara-perkara berikut:
1. Disusun berdasarkan lembaran Mushaf Uthmani dari salah satu ayat atau beberapa ayat yang berkaitan.
2. Mengutamakan periwayatan yang lebih tepat, dengan memperhatikan matan dari kandungan riwayat-riwayat tersebut.
3. Sumber rujukan utama penyusunan asbabunnuzul ini adalah kitab "Lubabunnuqul Fi Asbabinnuzul" karya imam Jalaluddin As-Suyuthi dan Kitab "Asbabunnuzul" Al-Wahidi.
4. Sumber-sumber lain ialah:
a. Kutubu tis'ah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad, Malik dan Darami).
b. Jalaluddin Al-Mahalli dab Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Al Qur'anul Al'Adzim (tafsir Jalalain) Darul Fikr, Beirut.
c. Tafsir Al Qur'anul Al'Adzim (tafsir Ibnu Katsir).
d. Tafsir Al Maraghi (tafsir Ibnu Katsir).
e. Imam Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi Darul kutub al Arabiyah, Kaherah.
f. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tafsir At-Tahabari Mustafa Al-Halabi, Kaherah.
g. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathu Al Bari, Mustafa Al-Halabi, Kaherah
h. An-Nawawi Al-Baghdadi, Syarah Muslim, Al-Mishriyah, Kaherah.

8. DOA-DOA DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an adalah kalam Allah sebagai pedoman bagi manusia. Di dalamnya mengandungi doa-doa yang diajarkan terus oleh Allah untuk kita.
The Miracle menandainya sehingga anda mudah mengamalkan doa-doa tersebut dalam satu kotak khas dilengkapi dengna judul doa, isi doa dan maksudnya.

9. MUKJIZAT AL-QUR'AN                             

Bukti-bukti kemukjizatan Al-Qur'an yang dijelaskan secara sederhana sebagai kemudahan bagi anda untuk memahami keagungan Al-Qur'an.
Penuh dengan penjelasan terperinci mengenai ayat-ayat, ibadah, hukum-hukum, tanda-tanda kebesaran Allah, tempat bersejarah, tokoh dan ilmu pengetahuan yang didasari ayat-ayat Al-Qur'an.

10. INDEKS AL-QUR'AN

Indeks Al-Qur'an (Penterjemahan Al-Qur'an) ini disusun berdasarkan:
1. Susunan indeks secara alfabetik menggunakan metod penyusunan kamus bahasa.
2. Pencarian perkataan/kalimah berdasarkan pada perkataan asal. Misalnya untuk mencari "mengajak", rujuk "ajak".

11. ATLAS AL-QUR'AN

Atlas koleksi tempat-tempat bersejarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai kemudahan bagi anda memperoleh gambaran besar mengenai kebenaran Al-Qur'an.
Dijelaskan dengan perbandingan nama-nama daerah tersebut pada masa kini dan di masa lampau.

12. KISAH PARA NABI DALAM AL-QUR'AN

Kisah-kisah penuh hikmah dalam Al-Qur'an dijelaskan secara sederhana untuk kemudahan anda. Dimulai dari perjalanan Nabi Adam Alaihi Salam sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam yang berdampingan dengan atlas perjalanan mereka.

13. ZIKIR AL-MA'SURAT                                 

Al-Ma'surat merupakan koleksi wirid yang terdiri dari ayat-ayat pilihan dan lafaz-lafaz dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam yang biasa baginda amalkan dalam wiridnya.
Tuntutan doa dan zikir yang baik tentulah seperti yang dicontohkan Rasulullah, kerana itu zikir-zikir dalam Al-Ma'surat ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh setiap muslim.
Anda akan memperoleh manfaat dari aktiviti zikir dan doa Al-Ma'surat ini antaranya bahawa dengan berzikir kita akan selalu ingat dan berkomunikasi dengan Allah serta sentiasa merasakan kewujudan-Nya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah: "kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku nescaya Aku ingat (pula) kepadamu." (QS Al-Baqarah: 152).
Al-Ma'surat ini pula akan menjadi sahabat anda dalam mencapai nikmat zikir, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan di dunia.


14. INTISARI AYAT

Intisari Ayat berisi penekanan penting dari setiap halaman yang anda baca.
Hal ini akan memberikan kemudahan bagi anda untuk secara cepat mendapat gambaran mengenai halaman yang sedang anda baca.

15. LINKS TO RELATED ARTICLES

Petunjuk-petunjuk untuk mempelajari lebih dalam tema pembahasan pada halaman yang anda baca sebagai kemudahan untuk anda memahami lebih dalam. Diisi dengan kitab-kitab rujukan, halaman berkaitan, serta alamat internet yang boleh anda gunakan untuk memperolehi penjelasan yang lebih komprehensif.

Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut menganai Syamil Al-Qur'an The Miracles dan membuat tempahan, sila layari : Syamil Al-Qur'an The Miracle

 
Share:

0 comments:

Satu Malaysia

Satu Malaysia
Dikuasakan oleh Blogger.

Facebook

'; /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })(); '; // required: replace example with your forum shortname /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function () { var s = document.createElement('script'); s.async = true; s.type = 'text/javascript'; s.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/count.js'; (document.getElementsByTagName('HEAD')[0] || document.getElementsByTagName('BODY')[0]).appendChild(s); }());

Recent Posts

Theme Support